Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie spoločnosti Nikon Europe o ochrane osobných údajov

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov popisujeme spôsob, akým zbierame a používame vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, keď si objednávate, kupujete alebo používate naše výrobky a služby, keď navštevujete naše webové stránky, využívate služby našej zákazníckej podpory alebo ste v inom kontakte so spoločnosťou Nikon. Spoločnosť Nikon rešpektuje súkromie a potvrdzuje, že spracovanie osobných údajov zákonným a riadnym spôsobom je dôležitou spoločenskou povinnosťou a zároveň potvrdzuje, že vyvinie maximálne úsilie na ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je súčasťou vyhlásenia skupiny Nikon o ochrane osobných údajov. Týka sa vás (ďalej len „vy“), ako našich potenciálnych, aktuálnych a bývalých zákazníkov a dodávateľov, a vášho používania našich výrobkov a služieb, našej webovej stránky, príp. iného obchodného vzťahu so spoločnosťou Nikon Europe BV. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako spracúvame vaše osobné údaje. Vyzývame vás preto, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali.

Spoločnosť Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Holandsko, kde má spoločnosť Nikon svoju európsku centrálu (ďalej len „Nikon“, „my“ a „náš“) je súčasťou skupiny Nikon. Tu v Holandsku sa uskutočňujú hlavné rozhodnutia spoločnosti Nikon týkajúce sa účelu a spôsobu spracovania osobných údajov zákazníkov v Európe. Sme zodpovední za zber a používanie vašich osobných údajov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, napr. právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie, právo na podanie námietky, právo na prenos osobných údajov alebo zrušenie vášho súhlasu, príp. ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.